Pedagogiken

Vi som arbetar på skolan utgår från och anpassar oss efter dina mål, ambitioner och förutsättningar.
Tyngdpunkten i undervisningen ligger på en strävan att eleverna själva utvecklar mönster och teorier som sätter in faktakunskaperna i ett sammanhang.

Eleverna måste förstå vad de gör och varför genom att:

– använda ett undersökande och forskande arbetssätt
– tränas i att ta ökat ansvar för sin inlärning
– de teoretiska ämnena blir mer praktiska och verklighetsanknutna
– utnyttja närmiljön för studiebesök och intervjuer
– ha utlandskontakter som ökar den internationella förståelsen
– ställa kvalitativa mål i verksamheten i stället för kvantitativa
– skolans personals höga ämneskvalitet upprätthålls

Detta sker genom samarbete med andra skolor, organisationer och näringsliv.

Skolprojekt  

På Deltaskolan vill vi vara delaktiga i verkligheten och  omvärldsorientera oss därför kommer vi att genomföra ett ämnesövergripande solidaritetsprojekt. Gemensamt belyser vi olika bidragsformer och väljer ut en bidragsmottagare för att vara med och skapa förutsättningar för utbildning/skola någon annanstans i världen där förhållandena är svåra och resurserna är knappa.