Elevförsäkring

 

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom kommunen. Försäkringsbesked ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller ej för sjukdom. Skadeanmälan för elev i Haninge kommun (kontakta skolledningen om skriven i annan kommun) 
Skadeanmälan ska göras direkt Sverigeskador och skickas till:

Sverigeskador
Box 2080, 372 02 Kallinge
srf@sverigeskador.se
Tel 0457-794 91

Åtgärder vid skada

Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.

Spar alla kvitton

Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.  Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Sverigeskador kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från Sverigeskador kan beställning av taxiresor göras. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid.