Elevsyn

Med en stark tilltro till individen och dess förmåga är - elevens mål, engagemang och delaktighet - utgångspunkt för skolarbetet. Skolans småskalighet skapar en grund för att alla ska ges möjlighet att lättare lära känna varandra och ge en stimulerande miljö med gruppdynamik som ökar förutsättningarna för den enskilda eleven att växa tillsammans med andra. Genom att känna varandra blir det naturligt att visa hänsyn och ge varandra bekräftelse och uppmärksamhet vilket ökar samhörighetskänslan och stödjer motivationen och mål och mening med skolarbetet.

Det kommer regelbundet att genomföras noggranna diagnoser och målformuleringar av varje elevs nivå och behov av utveckling. Målformuleringarna sker i samverkan mellan elev, föräldrar och lärarlag och uppfyllelsen utvärderas löpande. Dessa ligger sedan som grund för de uppgifter som eleven ska arbeta med på kort och lång sikt under året.

Vi kommer att arbeta mot att få eleven att kontinuerligt reflektera över
- Vad har jag gjort som är betydelse för att leda mig mot mina läromål
- Vad ska jag göra (bättre) för att nå mina läromål

Vi kommer arbeta för
– skapa en trygg miljö, genom små elevgrupper med fler lärare
– skapa en liten skola med ett stort socialt arbete hos lärarlaget, tillsammans med mycket goda kontakter med föreningsliv och myndigheter

Elev – och föräldrainflytande

Det finns utvecklande klassrådsformer med dagliga möjligheter till inflytande och veckovis planering. Tid avsätts till dagliga reflektioner och det finns ständig närhet till vuxna. Den lilla skolan med små klasser ökar chansen för elevens och föräldrarnas möjlighet att göra sin röst hörd.

Relationer

Hos oss försvinner inte alla lärarna in i lärarrummet mellan lektionerna. På Deltaskolan har alla medarbetare ett gemensamt ansvar för att det alltid ska finnas vuxna till hands för att hjälpa eleven och att skapa en bra stämning. Deltaskolan ska aldrig bli så stor att du inte ges möjlighet att lära känna skolkamrater och lärare.