Skolinspektionen!

Information till skolpersonal, föräldrar/vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens tillsyn

Får eleverna den utbildning de har rätt till? Hur goda är elevernas resultat? Har eleverna möjlighet att nå de kunskapskrav som finns i kursplanerna, efter sina förutsättningar? Vad gör skolan för att verksamheten hos er ska fungera bra och för att den ska bli bättre? Kan föräldrar och elever påverka? Det är några exempel på frågor som Skolinspektionens tillsyn tar upp.

Vad innebär den regelbundna tillsynen?

Tillsynen ska visa om verksamheten fungerar enligt de nationella läroplanerna med kursplaner och om skolan följer bestämmelserna i till exempel skollagen. Tillsynen ska framför allt bidra till att förbättra kvaliteten i förskolan, fritidshemmen, skolorna och vuxenutbildningen.

Hur genomförs den regelbundna tillsynen?

Skolinspektionens inspektörer besöker alla grundskolor i kommunen. Inför besöket har inspektörerna läst igenom material och bland annat tagit del av elevenkäter/verksamhetsbedömningar och hur kommunen och skolorna själva värderar sin verksamhet. Omfattningen av tillsynen är beroende av skolans resultat och övriga förhållanden på skolan. Beroende av vilken typ av tillsyn Skolinspektionen väljer för er skola bestämmer vi om vi enbart ska tala med rektorn eller om samtal med andra grupper ska förekomma. Inspektörerna bestämmer vilka som ska bli intervjuade. När inspektörerna fått en bild av hur undervisningen är upplagd och fungerar gör de en bedömning av om skolan arbetar enligt vårt nationella regelverk eller om skolan har brister på vissa punkter. 

Vad händer sedan?

När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en offentlig handling och som kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats. Beslutet innehåller de eventuella brister som finns i skolan och som de som är ansvariga för skolan måste rätta till.  Skolinspektionen kommer också i ett brev be skolans ledning informera elever och föräldrar i grundskolor om beslutet.

Behövs förberedelser inför samtalen?

Du behöver inte förbereda dig inför Skolinspektionens besök, inte heller om du ska bli intervjuad. Enskilda personers uppfattningar kommer inte att kunna urskiljas i Skolinspektionens beslut eller i muntlig återkoppling.

Din medverkan är viktig

Skolinspektionen anser det viktigt att inspektionsarbetet är öppet och ger så stor delaktighet som möjligt åt dem som är berörda. För barn finns inget tvång att delta i intervjuer. Om du som förälder anser att barnet av olika skäl inte ska delta i en intervju bör du berätta det för skolans personal.

Har du frågor?

Du kan få mer information på webbplatsen www.skolinspektionen.se (klicka därefter på Regelbunden tillsyn). Vid frågor om tillsynen är du välkommen att kontakta utredaren Henrik Ahlberg, tfn: 08-586 086 25, e-post: henrik.ahlberg@skolinspektionen.se