Pedagogiken

Vi som arbetar på skolan utgår från och anpassar oss efter dina mål, ambitioner och förutsättningar.
Tyngdpunkten i undervisningen ligger på en strävan att eleverna själva utvecklar mönster och teorier som sätter in faktakunskaperna i ett sammanhang.

Eleverna måste förstå vad de gör och varför genom att:

– använda ett undersökande och forskande arbetssätt
– tränas i att ta ökat ansvar för sin inlärning
– de teoretiska ämnena blir mer praktiska och verklighetsanknutna
– utnyttja närmiljön för studiebesök och intervjuer
– ha utlandskontakter som ökar den internationella förståelsen
– ställa kvalitativa mål i verksamheten i stället för kvantitativa
– skolans personals höga ämneskvalitet upprätthålls

Detta sker genom samarbete med andra skolor, organisationer och näringsliv.